27.02.2014


Dotacje na innowacje- Inwestujemy w waszą przyszłość"

Informujemy, iż w dniu 27.02.2014r. firma DELTA Zbigniew Różycki podpisała umowę nr UDA-POIG.06.01.00-24-114/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pod nazwą: 

„Rozwój przedsiębiorstwa DELTA Zbigniew Różyczki poprzez eksport "

Wartość projektu: 543 742,00 zł
Kwota maksymalnego dofinansowania: 408 462,00 zł

 

                                                                                                                                                              


27.06.2017


„Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020  Śląskie

Informujemy, że w dniu 27.06.2017r. firma Delta Zbigniew Różycki podpisała umowę nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00G5/16-00 Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Nazwa projektu: „Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów,  wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

Wartość projektu : 5.293.920,00

Kwota maksymalnego dofinansowania : 1.817.650,00

 

 

11.12.2018


„Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020  Śląskie

Informujemy, że w dniu 11.12.2018 firma Delta Zbigniew Różycki podpisała umowę nr UDA-RPSL.03.02.00-24-0131/18-00 z  Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Nazwa projektu: „Wdrożenie innowacji przełomowych, kierunkiem budowania trwałej wartości firmy na rynku globalnym”

 

Wartość projektu : 6.161.725,00 zł

Kwota maksymalnego dofinansowania : 2.282.500,00 zł

 

 

 

 

„Rozwój działalności przedsiębiorstwa Delta poprzez internacjonalizację“

Informujemy, że przedsiębiorstwo Delta realizuje projekt pt. „Rozwój działalności przedsiębiorstwa Delta poprzez internacjonalizację“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Numer umowy: POIR.03.03.03-24-0003/19
Beneficjent: Delta Zbigniew Różycki
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 722 400,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 416 102,40 PLN.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy Delta  w ramach programu promocji branży budowa i wykańczania budowli.
Planowane efekty:

1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat;
2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza-unijnych;
3. Rozwój międzynarodowej sieci kontrahentów i dystrybutorów produktów Wnioskodawcy.