27.06.2017

„Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie

Informujemy ,że w dniu 27.06.2017  firma Delta Zbigniew Różycki podpisała umowę  nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00G5/16-00   Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego )  dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania : 3.2. Innowacje w MŚP

Nazwa projektu : „Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów,  wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

Wartość projektu : 5.293.920,00

Kwota maksymalnego dofinansowania : 1.817.650,00