,,Wdrożenie innowacji przełomowych II, kierunkiem wzmocnienia wartości i pozycji firmy na rynku globalnym“ Poddziałanie 3.2. Innowacje w MŚP
,,Wdrożenie innowacji przełomowych II, kierunkiem wzmocnienia wartości i pozycji firmy na rynku globalnym“

 

Przedsiębiorstwo Delta Zbigniew Różycki w okresie od 2020-02-12 - 2021-12-31 realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacji przełomowych II, kierunkiem wzmocnienia wartości i pozycji firmy na rynku globalnym“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2. Innowacje w MŚP

 

Numer umowy: UDA-RPSL.03.02.00-24-0234/20-00
Beneficjent:
Delta Zbigniew Różycki
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu:
5 631 431,66 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE:
2 534 144,24 PLN.

 

Cel projektu: Celem projektu inwestycyjnego jest poszerzenie oferty firmy Delta o innowacyjne rozwiązania i produkty (1 grupa produktowa) stanowiące wynik prac badawczo rozwojowych, o unikalnych parametrach funkcjonalno-użytkowych będących przedmiotem ochrony patentowej.

 

Planowane efekty: Projekt zakłada zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji, drzwi. Efektem realizacji inwestycji będzie wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowych oraz zasadniczo ulepszonych produktów w postaci drzwi, które przyniosą potencjalnym odbiorcom szereg korzyści funkcjonalnych i użytkowych.