18.12.2017 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 04.12.2017 - „Zakup stanowiska do badania cykli drzwi i zamków”

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy” realizowany w ramach działania „Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020 Śląskie.

Informujemy, że konkurs ofert z dnia 04.12.2017 („Zakup stanowiska do badania cykli drzwi i zamków”) został rozstrzygnięty, a najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru złożyła firma – Zakład Produkcji Metalowej Alicja Pawłowska, Olsztyn ul. Martyniaka 14.