Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I.  Administrator danych osobowych

Zbigniew Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DELTA Zbigniew Różycki (dalej DELTA) jest Administratorem Twoich danych osobowych (adres: ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice). Z administratorem możesz skontaktować się poprzez e-mail: [email protected], lub telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 256-55-36, (32) 730-36-30.

II.  Inspektor Ochrony Danych

DELTA nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż z uwagi na charakter prowadzonej działalności, oraz zakres posiadanych danych osobowych nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III.  Cele i podstawy przetwarzania

W celu realizowania prowadzonej przez DELTA działalności gospodarczej, na podstawie przepisów RODO*, przetwarzamy Twoje dane osobowe.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

  1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko),
  2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL, NIP),
  3. Dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności gospodarczej / zamieszkania,
  4. Dane dotyczące zgłoszonych roszczeń/reklamacji,
  5. Dane dotyczące złożonych zamówień.

V.  Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, takim jak podwykonawcy usług, organy administracji publicznej, sądy, organy rentowe, firmy prawnicze, organy egzekucyjne.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okresy wymagane przepisami prawa (na przykład dokumenty księgowe), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń czy inne okresy wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

VIII. Twoje prawa:

Masz prawo do:

Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

Sprostowania (poprawiania) swoich danych

Usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

Możesz także zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą czynności.

Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Możesz w takiej sytuacji wskazać nam szczególną okoliczność, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) dane osobowe.

Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie uzasadnioną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (np. w celach marketingowych) Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli zwrócisz się do nas z pisemnym zapytaniem czy skargą dotyczącymi realizacji Twoich praw, odpowiemy Ci w przeciągu jednego miesiąca od Twojego zapytania. W tym celu wskaż nam sposób, w jaki (e-mail, list polecony) chcesz być przez nas powiadomiony o naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skargę.

Jeżeli nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi w przeciągu jednego miesiąca, zostaniesz o tym przez nas poinformowany.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Twoje dane są nam niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Może się zdarzyć, że odmowa uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy, lub w inny sposób utrudni możliwą współpracę między nami.  

Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje prawa z innych przyczyn niż prowadzenie gospodarczej, zostaniesz o tym wcześniej poinformowany.

 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).